Vietnam Hotels and Travel Services www.vietnamhotels.biz

Add : 66 HangThan, St -Hanoi, Vietnam

Tel : (84.4) 38364212-37568868
Fax : (84.4) 37567862
e-mail : vnhotels@hn.vnn.vn

(GMT+0700)

Copyright © 2003 -2010 Vietnam Hotels and Reservation Vietnamhotels.biz .

 

All rights reserved.